Algemene voorwaarden

Algemeen

Trap Coaching en Advies is opgericht door Lysbeth Bol, gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 09192727. Trap Coaching en Advies richt zich op het coachen van jongeren en volwassenen vanaf de leeftijd van 10 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Trap Coaching en Advies en daarmee alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag

Op verzoek van de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt bezoekt de coach school, werkplek of andere belanghebbenden voor observatie en/ of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders/verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld werkgever, school) worden gestuurd. Dit verslag zal door de coach worden opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Coaching/ begeleiding kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders of verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondergetekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/ zij de consequenties neemt. Trap Coaching en Advies kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Voor coaching van jongeren van 16 tot en met 18 jaar is geen toestemming van de ouders nodig, conform het gezondheidsrecht zijn jongeren vanaf 16 jaar bekwaam om zelf te beslissen.

Vertrouwelijkheid

Trap Coaching en Advies is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van (ouder of kind van) cliënt in gevaar brengen, dan zal de coach dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de cliënt besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Regels rond een afspraak voor jongeren

Bij jongeren die niet in de mogelijkheid zijn zelfstandig naar de praktijk te komen en de afspraak op één van de praktijklocaties is, zal de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt er zorg voor dragen dat de cliënt op de afgesproken tijd op de praktijk is en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. De ouders/verzorgers van de cliënt dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt, dit is in overleg met de cliënt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van Trap Coaching en Advies niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomt in de redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de lopende vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Tarieven’ van de website van Trap Coaching en Advies (www.trapcoaching.nl) of zijn op te vragen bij Trap Coaching en Advies. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt na elke sessie achteraf gefactureerd. Deze factuur kan aansluitend aan de sessie worden voldaan dmv pin of contant. Indien niet aansluitend aan de sessie de factuur wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid het volledige factuurbedrag over te maken naar de rekening van Trap Coaching en Advies. De cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in volledigheid te hebben voldaan.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Trap Coaching en Advies een betalingsherinnering. Indien (de ouder van) de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is Trap Coaching en Advies gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5, – per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Trap Coaching en Advies, is Trap Coaching en Advies genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verboden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Een eventuele vervolgsessie kan vanuit Trap Coaching en Advies worden geannuleerd zolang een factuur nog niet volledig is voldaan.

Aansprakelijkheid

Het advies van Trap Coaching en Advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Trap Coaching en Advies is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de gebonden diensten door Trap Coaching en Advies, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trap Coaching en Advies.

Vergoeding aan de coachee en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Trap Coaching en Advies. Voor lichamelijke en psychische klachten van de cliënt, raadt Trap Coaching en Advies aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of middels mediation op te lossen.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.trapcoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Trap Coaching en Advies.

Jij kunt alles worden. Jij kunt alles zijn.
Het is jóuw leven!

Jij bent de kapitein!